Wenshe Liu

Gradipore Chair in Chemistry and Professor
Texas A&M University, College Station, TX, 2008-current

Postdoc in Chemical Biology
Scripps Research Institute, La Jolla, CA, 2005-2007

Ph.D. in Biological Chemistry
University of California, Davis, CA, 2000-2005

B.S. in Chemistry
Beijing University, Beijing, China, 1996-2000

P: (979) 845-1746
F: (979) 845-4719
wliu@chem.tamu.edu

Download CV

Postdoctoral Fellows

 • Yugenda Alugubelli
 • Tyler Lalonde
 • Yuying Ma
 • Kai Yang
 • Ge Yu
 • Suhua Li

Visiting Scholar

 • Wenyue Cao

Graduate Students

 • Lauren Blankenship
 • Swatadipta Chakraborty
 • Peng-Hsun Chase Chen
 • Chia-Chuan Cho
 • Demonta Coleman
 • Zachary Geng
 • Trae Hampton
 • Kaustar Khatua
 • Kaci Kratch
 • Xy Ma
 • Jared Morse
 • YC Qiao
 • Chesley Rowlett
 • Erol Vatansever

Past Co-Workers
click the following section title in order to see all past co-workers information...

 • Sasha Chihak
 • S Das
 • Bin Deng
 • Xin-Qiang Fang
 • Willie Hsu
 • Ying Huang
 • Yadagiri Kurra
 • Yan-Jiun Lee
 • Keturah Odoi
 • Xin-Qiang Fang
 • Vangmayee Sharma
 • Jeffrey Tharp
 • Alfred Tuley
 • W Wang
 • Xiaoshan Wang
 • Xiaoyan Wang
 • Y-S Eric Wang
 • Zhipeng Wang
 • Bo Wu
 • Yanyan Yang
 • Yu Zeng