William P. Addiego 89-90
James Baxter 88-89
Robert Beyerlein 94-98
Martin Burke 92-93
Yong Cai 97
Peijun Chen 92-94

Sivadinarayana Chinta 00-02
Charles Chusuei 97-00
Kent Davis 98-00
S. M. Francis 94

Feng Gao 07-09
Qinlin Guo 96-00
Jens Guenster 97-98

Yi-Fan Han 03-04
Patrick Han 05-07
Jian-Wei He 88-92
Christian Hess 01-02
Peter Mikal Holmblad 96-97
Xudong Jiang 88-90

Bulat K. Katsiev 10-12
Changmin Kim 01-02
Dae Young Kim 96-98
Young Dok Kim 01-02
Manoj Koranne 93-95
Andrei Kolmakov 99-01
Aron Krasnopoler 97-98
Stefan P. Krischok 98-99
Sunghee Lee 97-98

Sungsik Lee 04-06

Petra Lenz 92-93
Lam-Wing H. Leung 89-91
Xue-feng Lin 95-96
Sean S. McClure 08-10

Matthew Nooney 94-96
Serguei Pak 97-98
John E. Parmeter 89-90
Jan Paul 95
Jose A. Rodriguez 89-91
Todd St. Clair 98-99
Ashok K. Santra 00-03
Shane Street 95-97
Charles Truong 95-96
Mika Valden 97-98
Williams T. Wallace 03-05
Jnhai Wang 02-04
Yilin Wang 08-09
Stefan Wendt 02-04
Ming-Cheng Wu 90-94
Chen Xu 94-97
Mingting Xu 95
Qiang Xu 93-94
Xueping Xu 91-94

Yunxi Yao 10-12